Skip to content

Կատարելագործիր փորձառությունդ

Լուսանկարներ

Քեմինգում արված լուսանկարները մեր պատմության ու առօրյայի մի մասն են: Որսալով գեղեցիկ վայրկյանը, նրանք թույլ են տալիս մեր հյուրերի ժպիտները պահել մեզ հետ ու փոխանցել նաև ձեզ: Մենք ունենք ժպիտներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, ովքեր իրենց կյանքի մի փոքր հատվածը անց են կացրել հենց այստեղ, Հայաստանում, Վայոց ձորի գեղեցիկ անկյունում՝ թողնելով գեղեցիկ լուսանկարներ: