Skip to content

Վարդաբլուր լեռ

    • Հեռավորությունը Երևանից 142 կմ
    • Հեռավորությունը Քրոսվեյ քեմփինգից՝ 24կմ

    Վարդաբլուր լեռ ՝ հայտնի է նաև Գայլի ականջներ անվանումով: Մինչև լեռան ստորոտը կան ճանապարհներ, որտեղ կարելի է հասնել մեքենաներով (նպատակահարմար է ամենագնաց), իսկ գյուղերից վերելքը սկսկելու դեպքում նպատակահարմար է քայլել Զեդեա գյուղից, քանի որ գյուղից լեռան գագաթ հեռավորությունը կազմում է 4,82 կմ, իսկ Ագարակաձոր գյուղից`12,68կմ: 

    Բարձրությունը՝ 2455 մ:

    Վայոց ձորի այլ տեսարժան վայրերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Վայոց ձորի տեսարժան վայրերը: