Skip to content

Քեմփինգի հյուերը

Քեմփինգի հյուրերը իրենց լուսանկարների հետ թողնում են իրենց պատմությունը, իրենց արկածներով լի ճանապարհորդությունները: Մեզ մոտ այցելող տարբեր ազգությունների ու տարբեր տարիքի հյուրերին միավորում է մեկ բան. սերը ճամփորդության հանդեպ: Լուսանկարներում կարող եք տեսնել, թե ինչքան յուրահատուկ, խենթ ու տարբեր կարող են լինել քեմփինգի հյուրերը ՝ մեր ճամփորդողները: